Játékszabályzat Facebook

A HelloBaby magazin – Facebook nyereményjáték szabályzata

A HelloBaby! magazin Facebook-játékára az alábbi szabályok vonatkoznak:

  1. A HelloBaby! magazin a játék Szervezője és Lebonyolítója a Business Publishing Services Kft. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14 B. ép 7. em.) nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/HelloBaby.magazin  oldalon.
  2. A Játékban résztvevő személyek: A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). Kivéve a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  1. A Játék időtartama: 2024. március 14. – március 25. 10 óráig. Sorsolás: 2024. március 25., 10 óra. A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a https://www.facebook.com/HelloBaby.magazin oldalon található jegyzetekben. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.
  2. A Játék leírása, illetve menete

4.1. Szervező 2024. március 14. meghirdeti a HelloBaby magazin játék elnevezésű játékát a FB oldalon (https://www.facebook.com/HelloBaby.magazin). A Játék 2024. március 25., 10 óráig tart. Sorsolás: 2024. március 25., 10 óra.

4.2. A Játékosnak a Játékot meghirdetett játék posztban foglalt feladatnak megfelelően kell eljárnia, mindez a Játékba való regisztrációját jelenti.

4.3. A játékban való részvétellel játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. Egy játékos egyszer írhatja be a hozzászólását.

4.5. A sorsolás elektronikus úton, facebooknyertes.com online sorsoló applikáció segítségével. A sorsolásra a Szervező telephelyén Budapest 1075, Madách Imre út 13-14. B. ép. 7. em szám alatt kerül sor 2024. március 25., 10 órakor.

4.6. A Lebonyolító a nyereményre 3 db nyertest és két tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5.1. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

4.7. A Játékban résztvevők között a játék lezárultát követően 3 db MAM Anti-Colic cumisüveg kerül kisorsolásra.

4.8. A nyeremény sorsolása 2024. március 25., 10 órakor zajlik, az eredményhirdetés nem nyilvános, a kapcsolatfelvétel a FB profil alapján történik.

4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

  1. A Nyeremények átadása

5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolás napján értesíti a Facebookon keresztül privát üzenetben. (”Értesítés”). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott játékos Facebook adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja játékost értesíteni.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a – amennyiben szükséges – Szervező továbbítja a nyertes adatait a nyereményt felajánló cégnek, aki egyeztet a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről, stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek.

5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  1. A játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,
• beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosítanak a sorsolásban.
• Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.
• A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

  1. Adatkezelés, adatvédelem

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Business Publishing Services Kft. (székhelye:1075 Budapest, Madách Imre út13-14. B. ép 7. em.; a továbbiakban Szervező által szervezett https://www.facebook.com/HelloBaby.magazin üzenőfali nyereményjáték (“Játék”) gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Business Publishing Services Kft. mint adatkezelő felelős. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint Adatfeldolgozó.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja https://hellobaby.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

7.1. A kezelt személyes adatok köre A Játékba történő részvétel során a Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk: teljes név, lakcím, telefonszám, email cím

7.2. Az adatkezelés célja és időtartama Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozza fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törlik. 

7.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7.4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszolnak. A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelők a helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásából. Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B ép. 7. em postai címen, vagy a +36 1 398 03 44 normál díjas telefonszámon.

Amennyiben az adatkezelők a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők tájékoztatják a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, · ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelők, adatátvevők vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; · ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint · a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha a Játékos az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

7.5. Adatbiztonság Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítják, vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírják.

7.6. Jogérvényesítési lehetőségek Az adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az [email protected] e-mail címre, vagy a 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14 B. ép 7. em postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél · Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) · bíróságnál. 7.7. Egyéb rendelkezések Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

  1. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  1. Egyéb

9.1. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.2. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kiíró a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

Budapest, 2024. március 14.

Business Publishing Services Kft.