HÍRDETÉS

Játékszabályzat

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. Szervező

A Business Publishing Services Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-732231; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki 2019. május 1. és május 26.között beküldte fotóját a foto@hellobaby.hu e-mail címre ahol a gyermeka kedvenc LEGO®DUPLO® minifigurájával szerepel.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

  1. Játék időszaka

A Játék 2019. május 1. – május 29. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2019. május 30.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett szavazatokért.

  1. A Játék menete

A játékban résztvevők a2019. május 1. – május 26. között beküldött fotókkal pályázhatnak, melyena gyermeka kedvenc LEGO®DUPLO® minifigurájával szerepel. A fotó beküldésével hozzájárulnak, hogy gyermekük képe felkerüljön a weboldalra és hogy, közzé is tegyük azt. Szavazni május 6. – 29. éjfélig lehet.

Az elküldést követően a kisgyermekről beküldött 1 db fotó a HelloBaby internetes játék oldalára, a www.hellobaby.hu/jatekoldalra kerül elhelyezésre. Az oldalon elhelyezett fotók szavazáson vesznek részt. A játék során egy IP címről napi maximum 1 db szavazat adható le.

A Szervező a játékidőszakot 2019. május 29. 24:00-kor lezárja.

A játékban 3 db LEGO® DUPLO® Családi ház készlet-ért játszanak a Játékosok. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható.

Szervező a 3 db LEGO® DUPLO® Családi ház készlet-ből 2 db-ot az első 20 legtöbb szavazatot kapó között sorsol ki, 1 db-ot pedig az összes többi résztvevő között.

A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.

  1. Nyeremények és nyertesek

A Szervező a játékidőszakot 2019. május 29-én 24:00-kor lezárja. Szervező a 3 db LEGO® DUPLO® Családi ház készlet-ből 2 db-ot az első 20 legtöbb szavazatot kapó között sorsol ki, 1 db-ot pedig az összes többi résztvevő között. A játék nyerteseinek személyes adatait a Szervező nem jeleníti meg és nem hozza nyilvánosságra. A játék nyerteseit a Szervező a játék lezárását követően e-mail útján tájékoztatja. Ha a nyertes játékossal valamilyen oknál fogva 10 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott e-mail címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), akkor a Szervező a soron következő legtöbb szavazatot kapott Játékost nevezheti meg tartalék nyertesnek.

  1. Nyeremények átadása

A Szervező valamennyi nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremények átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítés napjától számított 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a Játékos maga viseli. A nyeremények esetleges postázási költségét az ajándékot felajánló Lego Hungária Kft. viseli, egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A nyeremény forgalmazója: LegoHungaria Kft., 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

  1. Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott;
– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

  1. Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Business Publishing Services Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Business Publishing Services Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Business Publishing Services Kft.,1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet; vagy a következő e-mail címen: office@businesspublishing.hu A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, ahttps://hellobaby.hu/jatek/oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére. Tehát amennyiben a játék weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Ahttps://hellobaby.hu/jatek/oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék oldalának használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

  1. Egyéb szabályok

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a https://hellobaby.hu/jatekszabalyzat/internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. április 29.

Business Publishing Services Kft.

Szervező

 

 

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.