Játékszabályzat

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. Szervező

A Business Publishing Services Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. cégjegyzékszám: 01-09-732231; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos, résztvevő), és aki 2022. február 25. és és március 29. között beküldi e-mailen a [email protected] címre gyermeke fotóját és március 29-ig legalább 100 db szavazatot gyűjt össze.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

  1. Játék időszaka

A Játék 2022. február 25. – március 31. 10:00-ig tart. Sorsolás: 2022. március 31., 10 óra

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett szavazatokért.

  1. A Játék menete

A játékban résztvevők 2022. február 25. – március 29. között az általuk beküldött gyermekük fotójával pályázhatnak, mely fotót a [email protected] email címre küldenek el. A fotók 48 órán belül feltöltésre kerülnek a https://hellobaby.hu/-mam/  oldalra. A fotó beküldésével résztvevők hozzájárulnak és engedélyezik a szervezőnek, hogy a gyermekük képe felkerüljön a https://hellobaby.hu/-mam/ nyilvánosan elérhető internetes oldalra, a gyermek keresztnevének feltüntetésével. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képet a feltöltés után bárki megoszthatja az alábbi fórumokon: facebook, instagram, twitter, google+, pinterest, whatsup, stb. Az oldalon elhelyezett fotók szavazáson vesznek részt.

A játék során minden nap, egy IP címről, egy fotóra, egy szavazat adható le.. Szervező a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalon Captcha biztonsági kód védelmet használ a robotok kiszűrésére.

Csak azok a fotók vesznek részt a sorsoláson, melyre minimum 100 szavazat érkezett.

Szavazás menete: 2022. március 1-től lehet szavazni a fotókra. A játék során minden nap, egy IP címről, egy fotóra, egy szavazat adható le. A beküldött fotókat 48 órán feltöltjük a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalra.

A játékban 3 db, személyre szabott MAM ajándékcsomagért játszanak a Játékosok. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható.

Szervező 2 db MAM ajándékcsomagot a 10 legtöbb szavazatot kapott fotó beküldője között sorsol ki, 1 db MAM ajándékcsomagot pedig az összes résztvevő között sorsol ki (aki legalább 100 szavazatot gyűjtött) 2022. március 31. 10 órakor.

A játék során minden nap, egy IP címről, egy fotóra, egy szavazat adható le. Szervező a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalon Captcha biztonsági kód védelmet használ a robotok kiszűrésére.

Csak azok a fotók vesznek részt a sorsoláson, melyre minimum 100 szavazat érkezett.

A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.

  1. Nyeremény és nyertesek

A Szervező a játékidőszakot 2022. március 31. 10:00-kor lezárja.

A sorsolás elektronikus úton, a random.org online sorsoló segítségével történik. A sorsolás helyszíne: Business Publishing Services Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A sorsolás nem nyilvános.

A játék nyerteseinek személyes adatait a Szervező nem jeleníti meg és nem hozza nyilvánosságra. A játék nyerteseit a Szervező a játék lezárását követően e-mail útján tájékoztatja. Ha a nyertes játékossal valamilyen oknál fogva 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott e-mail címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), akkor a Szervező a soron következő legtöbb szavazatot kapott Játékost nevezheti meg tartalék nyertesnek.

  1. Nyeremény átadása

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 5 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a kifizetőt terheli. A nyeremény postázási költségét Szervező viseli. Egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

  1. Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott;
–  jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

Szervező a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalon Captcha biztonsági kód védelmet használ a robotok kiszűrésére.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost a sorsolás napján kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

  1. Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Business Publishing Services Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából, továbbá hírlevél küldésre felhasználhassa. Játékos amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni, akkor adatainak törlését kérheti emailen: [email protected]
Az adatok kezelője a Szervező, Business Publishing Services Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Business Publishing Services Kft.,1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; vagy a következő e-mail címen: [email protected] A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére. Tehát amennyiben a játék weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező a https://hellobaby.hu/-mam/ oldalon Captcha biztonsági kód védelmet használ a robotok kiszűrésére.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost a sorsolás napján kizárja a Játékból.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A https://hellobaby.hu/-mam/ oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék oldalának használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

  1. Egyéb szabályok

A fenti játék promóciós játéknak minősül, nem minősül szerencsejátéknak, nem esik sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség alá.

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a https://hellobaby.hu/szabalyzat/internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. február 25.

Business Publishing Services Kft.

Szervező