AZ „IRATKOZZ FEL ÚJRA HÍRLEVELÜNKRE ÉS NYERJ!” ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. Szervező

A Business Publishing Services Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-732231; továbbiakban: Szervező) által szervezett „Iratkozz fel újra hírlevelünkre és nyerj!” nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a http://hellobaby.hu/index.php/hellobaby-magazin-elofizetes oldalon megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és kipipálja a Hírlevél feliratkozás checkbox-ot, majd az Adatvédelmi szabályzat és Játékszabályzat elfogadását követően megnyomja a „Küldés” gombot, ezáltal feliratkozik a „HelloBaby! Magazin” hírlevelére, mellyel regisztrál a Játékba is (továbbiakban: Regisztráció). Egy Játékos egy email címmel csak egy alkalommal játszhat, az első feliratkozása során.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

A HelloBaby! Magazin hírlevelére történő feliratkozás, vagyis a Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  1. Játék időszaka

A Játék 2018. május 1. napjától 2018. június 1. napjáig tart. A Regisztráció beérkezésének határideje 2018. június 1. éjfél.

A játékban „Yves Rocher – Eau de toilette / UN MATIN AU JARDIN” parfüm tárgynyereményért játszanak a Játékosok.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Regisztrációkért. A Regisztráció elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Regisztrációk beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

  1. A Játék menete

Amennyiben egy Játékos a http://hellobaby.hu/index.php/hellobaby-magazin-elofizetes oldalon található felületen vezetékneve, keresztneve és e-mail címe  megadását, a Hírlevél feliratkozás és a jelen szabályzat elfogadására vonatkozó checkbox kipipálását követően megnyomja a Küldés gombot, akkor feliratkozik a hírlevélre és bekerül a HelloBaby! Magazin hírlevél adatbázisába és részt vesz a Játékban is.

A Játékosok első hírlevél feliratkozását vesszük figyelembe a Játékban. A Játékosokat a Játék e-mail cím alapján azonosítja. Egy Játékos egy email címmel csak egyszer vehet részt a Játékban. Ha a Játékos a hírlevél feliratkozást követően kéri az adatai törlését – ismételten feliratkozhat a hírlevélre, de csak az első feliratkozásával vesz részt a Játékban. Egy e-mail címmel csak egy Játékos regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon email cím alatt több Játékos is regisztrál, csak az első Játékos regisztrációját fogadjuk el érvényesnek.

A Szervező a játékidőszakot követően a Regisztrálók között 20 db egyenként 6590 forint értékű „Yves Rocher – Eau de toilette / UN MATIN AU JARDIN”  parfümöt sorsol ki a Játékosok között.

A nyeremény kizárólag az „Yves Rocher – Eau de toilette – / UN MATIN AU JARDIN” 100 ml kiszerelésű tárgynyereményre érvényes.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.

  1. Nyeremények és nyertesek

A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében.A sorsolások helyszíne: Business Publishing Services Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes Regisztráció sorsolásának időpontja: 2018. június 6. 10:00

A Játékban a sorsolás alkalmával 2 fő tartaléknyertest is kisorsolunk, akik – kisorsolásuk sorrendje szerint – abban az esetben léphetnek az adott játékidőszakra kisorsolt nyertes Játékos helyébe, ha valamilyen oknál fogva az eredeti nyertes Játékossal vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertessel 10 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott email címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), vagy a nyertes Játékos vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek és így kizárásra kerül.

  1. Nyeremények átadása

A Szervező valamennyi nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremények átvételének részleteiről. A nyeremények átadása postai úton vagy futárszolgálattal történik.

A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítés napjától számított 30 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét valamint a nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Játékosok által megadott átvételi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A nyeremény forgalmazója: Yves Rocher Hungary Kft., 1132 Budapest, Váci út 20-26.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

  1. Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

  1. Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Business Publishing Services Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Business Publishing Services Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatos további adatvédelmi szabályokat a Játékosok a Business Publishing Services Kft. Adatkezelési Tájékoztatójában olvashatják, melyet a következő linken érhetnek el: www.hellobaby.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Business Publishing Services Kft.,1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet; vagy a következő e-mail címen: info@hellobaby.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, a http://hellobaby.hu/index.php/hellobaby-magazin-elofizetes oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére. Tehát amennyiben a játék weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A http://hellobaby.hu/index.php/hellobaby-magazin-elofizetes oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék oldalának használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

  1. Egyéb szabályok

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.hellobaby.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-jatek internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata szintén a  www.hellobaby.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-jatek oldalon jelenik meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2018. május 2.

Business Publishing Services Kft.

Szervező